Dis­seny grà­fic i web

Jordi ── Gr ─ a ── n

Tre­ba­llo a aeiou des del 2016.

Soc dis­se­nya­dor grà­fic.

Gi­ro­na

┼ 34 651 400 750