Dis­seny grà­fic i web

Jordi Gran

Con­sul­ta el meu cur­rí­cu­lum a Linked­in.

Gi­ro­na

M'a­gra­da la il·lus­tra­ció i pen­jo di­bui­xos a Ins­ta­gram.

Anglès

De­sen­vo­lu­pa­ment web

Fran­cès

Lli­bres, ca­tà­legs i re­vis­tes

Dis­seny e­di­to­rial

Cas­te­llà

Tre­ba­llo a aeiou des del 2016.

Vaig ve­nir a Gi­ro­na el 2001 i visc a Salt des del 2013.

┼ 34 651 400 750

Soc dis­se­nya­dor grà­fic.

Crea­ti­vi­tat per a fes­ti­vals

El des­en­vo­lu­pa­ment web sem­pre m'ha sem­blat una bo­na ma­ne­ra de por­tar el dis­seny grà­fic més en­llà. Els en­torns fí­sic i di­gi­tal són molt di­fe­rents. Per exem­ple, tre­ba­llar amb la fle­xi­bi­li­tat del dis­seny per a dis­po­si­tius és tot un rep­te per a un dis­se­nya­dor grà­fic, ja que so­bre el pa­per te­nim més con­trol de la dis­po­si­ció dels ele­ments. Per al­tra ban­da, el su­port di­gi­tal ofe­reix no­ves pos­si­bi­li­tats i és molt en­gres­ca­dor in­ves­ti­gar els lí­mits del que es pot arri­bar a fer.

En aquest web he ju­gat amb el con­cep­te de dis­seny ge­ne­ra­tiu i he des­en­vo­lu­pat una ex­pe­rièn­cia mo­du­lar que va­ria ca­da ve­ga­da que hi en­trem. He do­nat una cer­ta lli­ber­tat al codi i he ajus­tat els va­lors se­gons el meu dis­seny. La xar­xa és molt es­tric­ta en al­guns as­pec­tes tèc­nics i tam­bé m'agra­da ba­ra­llar-m'hi: he op­ti­mit­zat i reop­ti­mit­zat aques­ta pà­gi­na a par­tir d'au­di­to­ries de pes, ve­lo­ci­tat i SEO. Ara ma­teix ob­té un 100 sobre 100 al test de ve­lo­ci­tat de Goo­gle.

*Aquest web no fa ser­vir ga­le­tes, ni prò­pies ni de ter­cers.